Uteområde for boliger, Vestbyveien

Drøbak

Type: Forprosjekt med funksjonsbeskrivelse

Oppdragsgiver: Frogn Kommune

Status: Forprosjekt ferdigstilt våren 2017

Størrelse: 4,33 daa

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

 

To boligblokker skal etableres i et etablert boligstrøk. Tomten er terrengmessig utfordrende med vanskelige grunnforhold. Prosjekteringen av utearealene sikrer eksisterende bekkefar samt universell tilgjengelighet.

Prosjektet omfatter to alternativer til utomhusplaner. Den ene alternativet er et komplett prosjekt med to boligblokker og det andre alternativet er et mindre prosjekt med kun en boligblokk. I begge alternativene er det fokus på god overvannshåndtering med åpne vannrenner, bekkeløp og fordrøyning i regnbed. Deler av den eksisterende naturen blir bevart i begge alternativene, noe som kan være verdifullt for beboerne.