Sjøskogen skole

Ås

Prosjekttype: Tilbygg skole

Oppdragsgiver: Ås kommune

Størrelse: 1200 m2

Status: Konseptfase

​Kategori: Arkitektur, Landskap

Vi fikk i oppdrag fra Ås kommune å se på muligheten for utvidelse av Sjøskogen skole som stod ferdig i 2004, til å bli en fullverdig 2-parallell skole. I tett samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt kom vi frem til en plassering og utforming som fremhever tomtens karakter og terrengformer, der bygget fremstår som en forlengelse av retninger og bevegelser i terrenget.

​Tilbygget inneholder bibliotek, undervisningsrom for 5-7 klassetrinn med tilhørende grupperom og garderober med mer, samt lærerarbeidsplasser. Tilbygget ble lagt inn mot skolens hovedinngang, gymsal og rom for mat og helse, der det ble etablert et vrimleareal/kantine mellom disse rommene og bibliotek.

Bygget «vokser opp» fra en etasje mot eksisterende bygg til to etasjer, der ytterste del krager ut over et område som kan benyttes til lek og utendørsundervisning. Tilbygget er planlagt med en enkel og lett byggbar form inn mot eksisterende bygg. Det arkitektoniske uttrykket bryter med den mer tradisjonelle byggestilen i eksisterende bygg, men harmonerer allikevel i form av dimensjoner og materialbruk.