Os barneskole

Rakkestad

Type: Nybygg og uteanlegg

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune

Byggeår: Planlegges ferdig 2018

Størrelse: 2000 m2 (bygg)

Kategori: Arkitektur, Interiør og Landskap

 

Os barneskole er en 2-parallell barneskole med behov for renovering. Et nybygg skal erstatte et eldre skolebygg, slik at skolegårdens form og avgrensninger opprettholdes, samtidig som man ikke kommer i konflikt med den fredede gravhaugen like ved. Et annet mindre bygg i sør fjernes, slik at den fine utsikten mot kan oppleves fra hele skolegården.

For å holde kostnadene nede er nybygget planlagt med en enkel form i to etasjer og underetasje. Nybygget innehar, i 1. etasje, undervisningsrom for 1-4 trinn (8 klasserom) med tilhørende grupperom. SFO-arealer, sløyd og tegning, form og farge er plassert i underetasjen med direkte tilgang til utearealer. Lærerarbeidsplasser for elever i nybygget etableres i 2. etasje, med tilhørende støttefunksjoner.

Undervisningsrommene er planlagt som tradisjonelle klasserom, det er mulighet for å åpne opp med foldedører mellom to klasserommene i hvert klassetrinn. Gangarealet er utformet med lommer slik at de også kan brukes til prosjektarbeid.

I forbindelse med prosjektering av nytt skolebygg, ble også en oppgradering av uteområdet og ny atkomstsituasjon prosjektert. En grundig landskapsanalyse har styrt plasseringen av nybygget. På den måten er de fine kvalitetene på stedet både fremhevet og bevart som en del av anlegget. Gjennom terrengprosjektering skapes en bedre kontakt mellom byggene og utearealene. Utearealene har også fått et mer variert aktivitetstilbud.