Løkenskogen og Nygård N

Askim

Prosjekttype: Områderegulering

Størrelse: 108 daa

Byggeår: 2012

Kategori: Arkitektur, Landskap

 

Reguleringsplanen tilrettelegger for eneboliger, småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Plassering og utforming av de største byggene er i stor grad styrt av hensynet til utsikt for omkringliggende miljø, samt hensyn til sol- og skyggeforhold. Den foreslåtte lavblokkbebyggelsen i områdets sydvestre hjørne vil også bidra til demping av trafikkstøy fra E-18. Det har vært viktig å få til en variasjon i boligtyper for å kunne svare på ulike gruppers boligbehov.

Planområdet preges av de grønne områdene i randsonene mot øst og vest. I øst finnes Vammalinja med frodig trevegetasjon og i vest Autenbekken med tilhørende ravinelandskap. Disse arealene foreslås regulert til friområde. Planområdet er ellers omkranset av landbruksarealer med skog og kulturlandskap. Det er en målsetting å gi området god tilgang til rekreasjon i disse områdene. Blant annet finnes det flere gang- og sykkelveier som leder gjennom boligområdene og ut til landbruksområdene. Det er foreslått to adkomster til/fra området. Disse to veiene er forbundet i sløyfe (ringvei) men en kort del av denne ringveien er gang-sykkelvei. Dette for å unngå gjennomgangstrafikk. Gjennomgangstrafikk for myke trafikanter og skolebarn er derimot et viktig prinsipp som er hensyntatt i planen. Det er foreslått tre gang-sykkeltraséer: Mot Askim sentrum, mot Vammaveien syd, og over Autenbekken mot vest. Sistnevnte trasé vil også fungere som alternativ skolesnarvei til og fra Moen skole.

Den østre delen av planområdet er forholdsvis flatt, mens terrenget i vest er preget av en markert ravine. Kollen i øst utgjør det høyeste punket og er derfor også områdets beste utsiktspunkt.