Boligområde, Lysaker

Aurskog​

Prosjekttype: Regulering og landskapsplan

Oppdragsgiver: Privat

Størrelse: ca. 55 daa

Status: Innsendt planforslag 2018

Kategori: Landskap

 

En større eiendom i Aurskog skal utvikles til boligområde. Området ligger i naturlig utvidelse av eksisterende, eldre boligfelt.

Planområdet deles i to med en gjennomgående grønnstruktur med fellesområder og en hovedvei. Området er tenkt tettest bebygd, med rekkehus, langs denne sonen. Ut mot randsonen og eksisterende boligområder utnyttes området med eneboliger. Ut fra hovedveien går det mindre atkomstveier som betjener mindre deler av boligfeltet.

Den sammenhengende grønnstrukturen sikrer flomvei for overvann ned til Riserdammen. En turvei vil også etableres i dette grøntdraget.

Totalt åpnes det opp for 56 boliger innenfor planområdet.