Boligområde, Sjøhagen B7

Kambo, Moss

Prosjekttype: Enebolig- Prosjektering og ansvarlig søker

Oppdragsgiver: Sjøhagen Bolig AS

Størrelse: 3 boliger a` 204 m2 (BRA)

Byggeår: 2015

Kategori: Arkitektur, Landskap

 

Området strekker seg på vestsiden av Kongeveien, og består av bebyggelse og grønnstruktur. Plassering og utforming av feltet har oppstått etter en grundig kartlegging av områdets kvaliteter, og hvor god terrengtilpasning har vært avgjørende for konseptet. Den rause grønnstrukturen sammen med den relativt tette boligstrukturen, vurderes som en optimal utnyttelse av planområdet.

I Wankels vei er det anlagt et boligfelt bestående av eneboliger og boliger i rekke. Disse er plassert som en åpen struktur mot grøntarealene. I Wankels vei er det etablert 3 boliger i rekke med garasje og 6 eneboliger som er lagt inn i det skrånende terrenget.

Boligene åpner seg mot utsikten og de skrå linjene i fasaden er med på å skape en spenstighet og variasjon. De særegne trekkene og materialvalg, setter preg på området.

Forskyvninger i planene er med til å skape gode overdekkede uterom. Variasjon i etasjehøyden på boligen gir luftighet mellom husene og private soner.